02:39:26 - 12 اسفند 1402

معاونت فرهنگی و دانشجویی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی اداره امور خوابگاهها

 

تشکیلات :
اداره امورخوابگاهها مسئولیت اجرای مقررات و نظارت بر حفظ اموال ،اماکن،تاسیسات،بهداشت و کلیه امور مرتبط با خوابگاه به عهده دارد. خوابگاه: به محدوده ای از فضای دانشگاهی اطلاق می شود که به منظور اسکان دانشجویان واجد شرایط با هدف تامین نیازهای فرهنگی،رفاهی،بهداشت روانی وجسمی و امور فوق برنامه در نظر گرفته شده است.
کمیته اسکان:کمیته ای متشکل از معاون فرهنگی و دانشجویی،مدیر دانشجویی و رئیس اداره امور خوابگاهها است.
صندوق رفاه دانشجویی:تشکل سازمانی مستقلی است که بر اساس قانون ایجاد شده و بصورت سازمان وابسته به وزارت اداره میشود.وظیفه ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها،کمک به وضع معیشتی و تحصیلی دانشجویان و ارایه تسهیلاتی در قالب ودیعه مسکن و وامهای مختلف به دانشجویان می باشد.
اداره امور خوابگاهها در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دارای هشت دستگاه خوابگاه مجردی و دو بلوک خوابگاه متاهلی است که از هشت دستگاه خوابگاه مجردی چهار دستگاه خوابگاه پسرانه و چهار دستگاه خوابگاه دخترانه می باشند و از این تعداد دو دستگاه خوابگاه مجردی به نامهای شهید لطیف زاده و حجاب در دانشکده پرستاری و بهداشت خوی و بقیه خوابگاهها در شهرستان ارومیه قرار گرفته اند. هر بلوک خوابگاه متاهلی دارای دوازده واحد مستقل خوابگاهی می باشند.

تنظیمات قالب