04:40:16 - 12 اسفند 1402

معاونت فرهنگی و دانشجویی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

 

لیدا کوه کلانی

رشته تحصیلی : ارشد روانشناسی عمومی

سمت: کارشناس مشاوره و سالمت روان دانشجویی

سابقه خدمتی: از سال 1391

شرح وظایف: -1مصاحبه، تشخیص و ارائه خدمات روان شناختی و مشاوره ای به دانشجویان -2نیاز سنجی، تدوین، برگزاری و ارزشیابی کارگاههای آموزشی روانشناختی و مهارت های زندگی -3ارائه مشاوره حضوری در دانشکده ها و خوابگاههای دانشجویی -4 پایش سلامت روان دانشجویان -5انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مافوق

اتاق شماره 2 شماره تماس:1937356-0443

 

 

 

 

حمیده بااخلاق

رشته تحصیلی : ارشد مشاوره خانواده

سمت: کارشناس مشاوره و سالمت روان دانشجویی

سابقه خدمتی: از سال 1381

شرح وظایف: -1مصاحبه، تشخیص و ارائه خدمات روان شناختی و مشاوره ای به دانشجویان -2نیاز سنجی، تدوین، برگزاری و ارزشیابی کارگاههای آموزشی روانشناختی و مهارت های زندگی -3ارائه مشاوره حضوری در دانشکده ها و خوابگاههای دانشجویی -4 پایش سلامت روان دانشجویان -5انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مافوق

اتاق شماره 4 شماره تماس: 1937334-0443

 

 

 

المیرا جلیل زاده

رشته تحصیلی : ارشد روانشناسی بالینی

سمت: کارشناس مشاوره و سالمت روان دانشجویی

سابقه خدمتی: از سال 1396

شرح وظایف: -1مصاحبه، تشخیص و ارائه خدمات روان شناختی و مشاوره ای به دانشجویان -2نیاز سنجی، تدوین، برگزاری و ارزشیابی کارگاههای آموزشی روانشناختی و مهارت های زندگی -3ارائه مشاوره حضوری در دانشکده ها و خوابگاههای دانشجویی -4 پایش سلامت روان دانشجویان -5انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مافوق

اتاق شماره 3 شماره تماس: 1937364-044

 

 

 

معصومه پیری

رشته تحصیلی :ارشد روانشناسی بالینی

سمت: کارشناس مشاوره و سالمت روان دانشجویی

سابقه خدمتی: از سال 1398

شرح وظایف: -1مصاحبه، تشخیص و ارائه خدمات روان شناختی و مشاوره ای به دانشجویان -2نیاز سنجی، تدوین، برگزاری و ارزشیابی کارگاههای آموزشی روانشناختی و مهارت های زندگی -3ارائه مشاوره حضوری در دانشکده ها و خوابگاههای دانشجویی -4 پایش سلامت روان دانشجویان -5انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مافوق

اتاق شماره 4 شماره تماس: 1937343-0443

 

 

رحیم خجسته

رشته تحصیلی : ارشد روانشناسی بالینی

سمت: کارشناس مشاوره و سالمت روان دانشجویی

سابقه خدمتی: از سال 1397

شرح وظایف: -1مصاحبه، تشخیص و ارائه خدمات روان شناختی و مشاوره ای به دانشجویان -2نیاز سنجی، تدوین، برگزاری و ارزشیابی کارگاههای آموزشی روانشناختی و مهارت های زندگی -3ارائه مشاوره حضوری در دانشکده ها و خوابگاههای دانشجویی -4 پایش سلامت روان دانشجویان -5انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مافوق

اتاق شماره 8 شماره تماس: 1937290-0443

 

میررضا بنی هاشمی شیشوان

رشته تحصیلی :دکتری روانشناسی بالینی

سمت: کارشناس مشاوره و سالمت روان دانشجویی

سابقه خدمتی: از سال 1395

شرح وظایف: -1مصاحبه، تشخیص و ارائه خدمات روان شناختی و مشاوره ای به دانشجویان -2نیاز سنجی، تدوین، برگزاری و ارزشیابی کارگاههای آموزشی روانشناختی و مهارت های زندگی -3ارائه مشاوره حضوری در دانشکده ها و خوابگاههای دانشجویی -4 پایش سلامت روان دانشجویان -5انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مافوق

اتاق شماره 8 شماره تماس: 1937290-0443

 

تنظیمات قالب