04:02:46 - 12 اسفند 1402

معاونت فرهنگی و دانشجویی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی:وحید خلیلی فر

سمت: رئیس اداره تغذیه و مسئول سلف سرویس ستاد دانشگاه

شرح وظایف:

1. برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت بر عملکرد بخش های مختلف اداره تغذیه اعم از آشپزخانه، اتوماسیون، سلف سرویس ها و مراکز توزیع غذا  

2. برنامه ریزی استراتژیک، میان مدت و کوتاه مدت امور تغذیه

3. بررسی مسائل و مشکلات موجود و نظرات و انتقادات پرسنل اداره تغذیه، دانشجویان و پیمانکار و تلاش جهت رفع آنها و در صورت لزوم انعکاس آن به مسئولین مافوق و برنامه ریزی جهت حل آنها

4.. برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات با پیمانکار، اعضای شورای صنفی و پرسنل اداره تغذیه

5. بررسی گزارشات ارسالی از سوی کارشناسان، ناظرین اداره تغذیه و اپراتورهای اتوماسیون و پیگیری مسائل مطرح شده

6. برنامه ریزی جهت بازدید از واحدهای دخیل در امر طبخ و توزیع غذا در سطح شهر دانشگاهها

7. نیازسنجی در زمینه تجهیزات مورد لزوم در آشپزخانه ها و سلف سرویس ها و امور عمرانی در محل های مذکور و اعلام درخواست نیاز جهت اقدام مقتضی به مسئولین مافوق و انجام پیگیری های مربوطه

9. برنامه ریزی جهت انجام نظرسنجی از د انشجویان استفاده از نتایج آن در تصمیم گیری های آتی اداره تغذیه

10. تعامل با سایر دانشگاهها و بررسی فعالیتها و برنامه های ادارات تغذیه سایر دانشگاهی و تبادل نظر با ایشان

11.نظارت بر بهداشت سلف سرویس

12. برنامه ریزی جهت توزیع غذا
13.پیگیری امور عمرانی  و تاسیساتی آشپزخانه
14. پیگیری انجام تعمیرات تجهیزات در اسرع وقت

15.نظارت بر رعایت موازین بهداشتی در حین توزیع غذا

 

آدرس سایت اتوماسیون تغذیه  https://jeton.umsu.ac.ir

شماره تماس: 32240673

تنظیمات قالب