04:31:03 - 12 اسفند 1402

معاونت فرهنگی و دانشجویی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف کارشناس شورای انضباطی :

1- مطالعه وآشنایی کامل باآیین نامه وشیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان وسایردستورالعملهای شورای انضباطی دانشجویان

2- نظارت بر حفظ و بایگانی و امانتداری نسبت به پرونده های انضباطی دانشجویان

3- دریافت اعتراضات دانشجو به احکام صادره از شورای بدوی و آماده سازی پرونده جهت طرح در شورای تجدید نظر دانشگاه

4- سرکشی و بازدید دوره ای شبانه و روزانه از خوابگاه های دانشجویی جهت برخورد با موارد انضباطی

 5- پاسخگویی به استعلام مراجع ذیصلاح

6- اسکن پرونده های انضباطی دانشجویان جهت ارسال به شورای مرکزی

7-  شرکت در همایش ، کارگاه ها و دوره های آموزشی

8- اطلاع رسانی مقررات انضباطی به دانشجویان و انجام اقدامات پیشگیرانه

9- تهیه گزارش فعالیتها و عملکرد شورای انضباطی جهت ارسال به شورای مرکزی

10- تهیه گزارش پرونده ها جهت ارسال به شورای مرکزی

تنظیمات قالب