English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١
-->

اهداف توانبخشی شناختی:

  • رسیدن به موفقیت های بیشتر در زندگی روزمره.
  • تقویت و یا تثبیت مجدد الگوهای رفتاری پیشین و یا تلاشی است جهت بازگرداندن ظرفیت های شناختی از دست رفته.
  • بهبود ظرفیت های شناختی موجود ویا تثبیت الگوهای رفتاری جدید، برای انجام فعالیت.
  • ارائه مکانیسم های شناختی جهت جبران عملکرد های آسیب دیده سیستم عصبی است.

رویکردهای عمده در توانبخشی شناختی:

1-رویکرد جبران یا سازش : رویکرد جبران یا تطبیق نیز گفته می شود. که هدف آن، ایجاد تغییراتی در محیط، عادات و روش انجام کارها و نیز راهکارهای اجرایی می باشد تا محدودیت های فرد کنار گذاشته شوند.

2-رویکرد درمان شناختی: تلاشی است جهت بازگرداندن ظرفیت های شناختی از دست رفته که توسط تمرینات و ارائه محرک های هدفمند صورت می پذیرد و هدف آن، بهبود عملکرد فرد در اجرای فعالیت هاست.

 باید توجه داشت که در عمل هیچگاه جداسازی این دو رویکرد اتفاق نمی افتد و همپوشانی این دو در درمان اجتناب ناپذیر است.