English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١
-->

شرح وظایف همتایاران

1- برقراری رابطه حسنه با دانشجویان نیازمند به خدمات راهنمایی و مشاوره و ارجاع آنها به شعبات ادارات مشاوره مستقر درخوابگاهها و دانشکده ها.

2- شناسایی دانشجویان در معرض آسیب دیده و هدایت آنها به اداره مشاوره دانشجویی.

3- پیگیری وضعیت دانشجویان ارجاعی به هسته ها مشاوره و پیشرفت تحصیلی یا اداره مشاوره دانشجویی پس از دریافت خدمات یاورانه.

4- مشارکت نیمه حرفه ای در سطوح 1و3 پیشگیری.

5- مشارکت در پایش وضعیت روانشناختی دانشجویان.

6- مشارکت در تهیه تدوین و توزیع جزوات اطلاع رسانی.

7- مشارکت  در برگزاری کارگاه های آموزشی محوله از سوی اداره مشاوره دانشجویی.

8- مشارکت در تشکیل گروه های پرورش تفکر خلاق و ایده پردازی.

9- مشارکت در فعالیت های مرتبط با توانبخشی دانشجویان.

10- ارائه گزارش ماهانه به اداره مشاوره دانشجویی.

11- همکاری وتعامل مستمر با اداره مشاوره دانشجویی